Sản phẩm

IAM Software có các giải pháp sau

1. Công cụ tự động hóa cho Doanh nghiệp: IAM RPA

2. Hệ thống quản lý nguồn lực cho Doanh nghiệp: IAM Doremi

3. Phần mềm bán hàng tại cửa hàng(POS): IAM POS